תקנון תחרות טיפים

תקנון תחרות הטיפים – יום הולדת 15 לכחול

תקנון זה להלן נועד להסדיר את מערכת היחסים שבין המשתתפים בתחרות הטיפים הגולשים באתר לבין “כחול”.

הינך מתבקש לקרוא תקנון זה בקפדנות שכן זכויותיך וחובותיך נקבעים על פיו. בגלישתך באתר והשתתפותך בתחרות הטיפים, הינך נותן את הסכמתך ומקבל ללא כל תנאי וסייג את האמור בתקנון זה, לרבות לעניין מדיניות הפרטיות של האתר. אם אינך מסכים לתנאי התקנון, הינך מתבקש שלא להשתתף בפעילות זו.

סיגל צוקר (להלן “כחול”) בעצמה ו/או בשיתוף פעולה עם צדדים שלישיים, עשויה להציע מדי פעם, לך כמשתמש “כחול” בכפוף להסכמתך לכל הוראות תנאי שימוש אלו במלואן וכלשונן, להשתתף במבצעים, חידונים, תחרויות, וכיו”ב, חלקם נושאי פרסים (להלן – “מבצעים”), שיהיו קשורים ליכולת ו/או הידע של המשתתפים. כל מבצע, חידה ו/או תחרות כאמור ילוו ויהיו כפופים להסברים לגבי אופי ותנאי ההשתתפות, אופן בחירת הזוכים על ידי צוות השופטים, הפרסים וההטבות המוצעים (אם בכלל) וכיו”ב.

“כחול” שומרת לעצמה את הזכות המלאה, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה, מלבד פרסום בדף תחרות הטיפים, להאריך או לקצר את משך הזמן בו תתקיים התחרות, לשנות את תנאיה או לבטל לחלוטין את התחרות, ולא תעמוד לך ו/או לכל מי מטעמך כל טענה ו/או זכות כלפי “כחול” ו/או כל צד שלישי אחר בגין החלטות כאמור.

השתתפותך בתחרות מעידה על הסכמתך, המשתמש, לאמור בתנאי שימוש אלו, ולכל המפורט בדף תחרות הטיפים, להלן “התחרות”. “כחול” שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל הוראה מהוראות תנאי השימוש בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך במתן הודעה על כך. האחריות המלאה להכרת הוראות תנאי השימוש כפי שיהיו מעת לעת חלה עליך בלבד. הנוסחים העדכניים של תנאי השימוש ימצאו בכל עת באתר התחרות.

הוראות תנאי שימוש אלו כתובות בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והן מכוונות לגברים ונשים כאחד.

לבירורים ושאלות ניתן לפנות אל “כחול” ביצירת קשר או בטלפון 04-9080313

1. רישום לתחרות

1.1 השתתפות בתחרות כרוכה בהסכמתך לתקנון ולתנאי השימוש המפורטים במסמך זה (להלן: “תקנון ותנאי שימוש”) .

1.2 “כחול” שומרת לעצמה את הזכות לסרב לאפשר לך לקחת חלק בתחרות זו ו/או באיזה מן המבצעים האחרים שבאתרי “כחול”, באם הפרטים שמסרת הנם חסרים, לא נכונים, בלתי מדויקים, או בלתי מעודכנים והנך מסכים כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה בשל כך.

1.3 לתשומת לבך, על המשתתף להיות מעל גיל 18 וחבר בדף של “כחול” זהו תנאי להשתתפות בתחרות.

2. אופן ההשתתפות בתחרות

2.1 אופייה ותוכנה של התחרות כמו גם הקריטריונים, התנאים והמועדים הספציפיים לגביה יפורטו בעמוד התחרות.

2.2 “כחול” שומרת לעצמה את הזכות המלאה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך או לקצר את משך הזמן בו תתקיים התחרות, או לבטלה לחלוטין, ולך ו/או למי מטעמך לא תעמוד כל טענה ו/או זכות כלפי “כחול” ו/או כל צד שלישי אחר בגין ההחלטה כאמור.

2.3 במסגרת התחרות תתבקש לשלוח טיפ מקורי שלך, בצירוף שמך ופרטי יצירת קשר בעמוד הפייסבוק של “כחול”, בהודעה פרטית או הודעה גלויה, אי עמידה בקריטריונים אלו תביא לכך שהתגובה לא תיקלט אצל “כחול” ו/או “כחול” תפסול את הטיפ מלהשתתף בתחרות, ללא כל צורך בהודעה נוספת.

2.4 שליחת הטיפ מהווה אישור מאת המשתמש להסכמתו לתנאי שימוש אלו במלואם.

2.5 חלוקת פרסים ו/או הטבות במסגרת התחרות הינה כמפורט בעמוד התחרות ותקפה למשך 30 יום מיום מסירת ההודעה לזוכה או כחודש מיום פרסום הזכיה בדף הפייסבוק של “כחול”, לפי המאוחר מביניהם.

3. הודעה לזוכים

ההודעה לזוכים בתחרות תימסר על פי שיקול דעתה של “כחול”, באחד (או יותר) מן האמצעים הבאים: הודעה בפייסבוק, טלפון, ובמקביל תפרסם את שם הכינוי שמסר (ללא פרטים מזהים אחרים) בדף התחרות בפייסבוק.

4. מימוש הזכייה

באחריות הזוכה במקום הראשון ליצור קשר עם “כחול” בהודעה בדף הפייסבוק ו/או ביצירת קשר ובה ימסור את פרטי המשלוח. הזכייה תשלח לפרטים שימסרו בהודעה, חינם, בדואר רשום, תוך 7 ימי עסקים.

את קופון ההנחה יוכל הזוכה לממש ברכישת אביזרים וצעצועים ב”כחול” בחנות באינטרנט, למשך 30 יום מיום קבלת ההודעה על זכייתו או כחודש מיום פרסום הזכיה באתר לפי המאוחר מביניהם. אין כפל מבצעים והנחות. על הזוכה מוטלת החובה לממש את זכייתו בתוך פרק זמן זה. בכל מקרה, אין “כחול” אחראית לדבר דואר שלא יאסף או שלא הגיע ליעדו.

5. בעלות וזכויות קניין רוחני

תכני אתר “כחול”, לרבות דפי התחרות ולרבות עיצובם, תוכנם, הטכנולוגיות וכל זכויות ונכסי הקניין הרוחני שבכל הללו (לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר) הינם רכושה הבלעדי של “כחול” ו/או מי מטעמה ו/או מי מן הצדדים השלישיים המשתפים פעולה עימה (להלן – “זכויות הקניין”). אינך רשאי לעשות כל פעולה, העלולה לפגוע ו/או להפר את זכויות הקניין או זכויות של צד שלישי כלשהו ולבצע כל פעולה האסורה על פי כל דין.

6. הפרת תנאי שימוש

“כחול” תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי להקפיא ו/או לבטל את הרישום שלך לתחרות ו/או לשלול את זכותך להשתתף במבצע/ים אחרים באם הפרת את תנאי שימוש אלו ו/או תקנונים או תנאי שימוש אחרים שבאתרי “כחול” (לדוגמא: התנאים הספיציפיים של איזה מהמבצעים, תקנון “כחול” חברים, תנאי השימוש הכללים של אתר “כחול” וכו’), ו/או כל דין אחר ואתה תשא באחריות מלאה בגין כל תוצאה, הוצאה ו/או נזק של שימוש בלתי מורשה כאמור, וכמו כן לא תהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי בגין הקפאה ו/או ביטול כאמור.

7. זמינות השירות

“כחול” אינה מתחייבת שדפי אתר “כחול”, ובכללם דף התחרות (לרבות המידע לגבי רישום המשתמשים שנקלט במסגרתם) לא יופרעו ו/או יינתנו כסדרם ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיו חסינים מפני גישה לא חוקית למחשבי “כחול”, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל “כחול” או מי מספקיה או ייפגעו מכל סיבה אחרת, ו-“כחול” לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף ו/או הפסד ו/או הוצאה לרבות עגמת נפש שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

8. הגבלת אחריות

8.1 התחרות ותכניה מסופקים כמות שהם (as is), ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי “כחול” ו/או מי מטעמה ו/או כל צד שלישי המשתף עימה פעולה בקשר למי מן המבצעים, בגין התחרות, הוראותיה, תנאיה, ניהולה, בחירת הזוכים בו וכו’.

8.2 כמו כן “כחול” לא תהא אחראית לגבי הפרסים המחולקים במהלך התחרות, לרבות לא לתקינותם, לטיבם ולכל נזק ו/או הוצאה אשר ייגרמו לזוכה במי מן הפרסים בקשר לפרסים כאמור.

8.3 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנך מסכים באופן מפורש לכך שבכל מקרה, ההשתתפות בתחרות, קבלת הפרסים והשימוש בהם הינה על אחריותך בלבד ו-“כחול” לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או עוגמת נפש אשר יגרמו לך ולכל מי מטעמך בכל הקשור לתחרות ולפרסים לרבות ומבלי לגרוע: (א) אי תאימות ו/או איכות ו/או טיב ו/או תקינות הפרסים וההטבות המוצעים תחת התחרות, (ב) אובדן, ו/או שיבוש בנתוני משתמשים שנרשמו לתחרות (ג) גישה ללא הרשאה או שינוי ללא הרשאה של תכנים או נתונים שלך או כאלו שנשלחו אליך.

9. תנאי שימוש כלליים

9.1 תנאי השימוש באים להוסיף על יתר תנאי השימוש הכלליים המופיעים בדפי אתר “כחול”. במקרה של סתירות או אי התאמות בין תנאי השימוש לבין תנאי השימוש הכלליים האמורים יגבר האמור בתנאי שימוש אלו בכל הקשור לתחרות.

9.2 למען הסר ספק יובהר כי השימוש באתר התחרות כפוף גם לתנאי השימוש הכללים בדפי אתר “כחול”.

9.3. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מוצהר בזה במפורש, כי השתתפות בפעילות הינה לצורכי שעשוע, כי עלולות ליפול טעויות בפעילות, וכי בכל מקרה ההשתתפות בפעילות לא תקים למשתתף כל עילה, טענה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם הפעילות, ניהולה, תוצאותיה ו/או כל הכרוך בה.

בהצלחה

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.